Image

VAD INGÅR I BEGRAVNINGSAVGIFTEN?

Alla folkbokförda i Sverige har rätt till de tjänster som räknas upp i begravningslagen. Huvudman för begravningsverksamheten är Svenska kyrkans församlingar, förutom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman.

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla:

Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.

Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.

Transporter, från det att huvudmannen övertagit ansvaret till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område.

Kremering.

Lokal för förvaring och visning

Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. Det finns även möjlighet att få dessa tjänster utan kostnad hos en annan huvudman än den där den avlidne var folkbokförd. Utöver detta finansierar begrav-ningsavgiften alla de olika åtgärder som har ett direkt samband med förvaltningen av de allmänna begrav-ningsplatserna, till exempel tillhörande administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av de allmänna ytorna på begravningsplatser samt vård och bevarande av kulturhistoriskt särskilt värdefulla gravplatser. Även begrav-ningsombudens verksamhet finansieras via begravningsavgiften.

 

VAD INGÅR INTE I BEGRAVNINGSAVGIFTEN?

Förutom de tjänster som finansieras med begravningsavgiften tillkommer i de flesta fall ett antal utgifter som de anhöriga själva råder över. Dessa utgifter finansieras inte av begravningsavgiften och kostnaderna varierar från fall till fall. Det som dödsboet eller anhöriga ska bekosta:

Kista 
och svepning och i förekommande fall urna.

Transport 
från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman.

Annonsering

Kistdekoration 
i Lindberga församling finns bårtäcke att låna.

Begravningsceremoni
inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.

Minnesstund
I Lindberga församling får församlingsbor tillhörande svenska kyrkan låna våra församlingshemmet i Lindberg och  Stamnareds bygdegård utan avgift.                                                      

Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning.
I Lindberga församling finns möjligheten att anlita kyrkogårdsförvaltningen för arbetet mot ersättning.

Skötsel av gravplats.
Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten, alternativt om det är en grusgrav att rensa ogräs i grusytan.Gravrätts-innehavaren kan personligen ta hand om gravskötseln eller köpa tjänsten av någon annan, till exempel kyrkogårdsförvaltningen. Aktuella gravskötselavtal hittar du  som nedladdningsbar fil här på hemsidan (under kyrkogårdar och gravar).