Image

FÖRTROENDEVALDA

KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år. En gång på våren då bokslut och verksamhetsberättelse beslutas. Under höstens möte beslutas bland annat kommande års verksamhetsplan.

Vid fullmäktiges möten bjuds ledamöter och ersättare in samt församlingsmedlemmar. Begravningsombudet Sten Kristoferson bjuds också in. Läs mer här... om Stens uppdrag och kontaktuppgifter.

Kyrkofullmäktiges ordförande är Stefan Norberg, 0703 - 89 79 39, stefan.norberg@svenskakyrkan.se 

Anneli Adamsson

Kyrkans Väl

Inge Andersson

Eva Bengtsson
Kyrkans Väl

Eva Bengtsson

Gunnel Björcke
Kyrkans Väl

Gunnel Björcke

Bertil Börjesson
Kyrkans Väl

Bertil Börjesson

Rena Büchert

Anders Edén
Kyrkans Väl

Anders Edén

Kyrkans Väl

Georg Gottfridsson

Kyrkans Väl

Kajsa Elenström Hansell

Lena Ivarsson
Kyrkans Väl

Lena Ivarsson

Sandra Jansson

Inger Jogmar

Kyrkans Väl

Lennart Johansson

Kyrkans Väl

Kerstin Johansson

Bo Karlsson

Daniel Kullenberg

Maritta Källström

Karin Larsson
Kyrkans Väl

Karin Larsson

Lill Nilsson

Förtroendevald

Ulf Nilsson

Kyrkans Väl

Stefan Norberg

Kyrkans Väl

Ingrid Otterdahl

Kyrkofullmäktige

Jenny Sjölander

Ordförande

Lise-Lotte Wallin

Gustaf Weichselberger

Kyrkans Väl

Marianne Weichselberger

Kyrkans Väl

Lena Wermelin

Anneli Adamsson

Kyrkans Väl

Inge Andersson

Eva Bengtsson

Kyrkans Väl

Eva Bengtsson

Gunnel Björcke

Kyrkans Väl

Gunnel Björcke

Bertil Börjesson

Kyrkans Väl

Bertil Börjesson

Rena Büchert

Anders Edén

Kyrkans Väl

Anders Edén

Kyrkans Väl

Georg Gottfridsson

Kyrkans Väl

Kajsa Elenström Hansell

Vice ordförande i Kyrkofullmäktige

Lena Ivarsson

Kyrkans Väl

Lena Ivarsson

Sandra Jansson

Inger Jogmar

Ordinarie ledamot i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet, Ledamot i Beredningsutskottet och Kyrkvärd i Valinge!

Kyrkans Väl

Lennart Johansson

Kyrkans Väl

Kerstin Johansson

Bo Karlsson

Daniel Kullenberg

Maritta Källström

Karin Larsson

Kyrkans Väl

Karin Larsson

Lill Nilsson

Förtroendevald

Ulf Nilsson

Kyrkans Väl

Stefan Norberg

Kyrkofullmäktiges ordförande

Kyrkans Väl

Ingrid Otterdahl

Ordförande DMU, Kyrkorådsledamot, ledamot i Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige

Jenny Sjölander

Ordförande

Lise-Lotte Wallin

Gustaf Weichselberger

Kyrkans Väl

Marianne Weichselberger

Kyrkans Väl

Lena Wermelin

KYRKORÅDET

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Ordförande är Lise-Lotte Wallin. 

Kyrkorådet skall
* bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige.
* ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom
* verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan
* fullgöra de uppgifter som i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen
* därvid verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut.

Kyrkorådet består av nio (9) ordinarie ledamöter och fyra (4) ersättare. Kyrkoherden är enligt Svenska Kyrkans stadgar (Kyrkoordningen) självskriven ledamot i kyrkorådet.  Kyrkorådet använder sig av tre (3) operativa utskott för sitt arbete:

Utskottet för Gudstjänst - GU
GU består av 4 kyrkvärdar samt kyrkoherden. Utskottet bereder frågor kring gudstjänsterna. Utskottet är också kyrkorådets länk till de lokala gudstjänstgrupperna och nätverken i de olika delarna/distrikten. Ordförande är Inger Jogmar - Kyrkvärd i Valinge.

Utskottet för diakoni och mission - DMU
DMU består av församlingens diakon samt ytterligare fyra (4) ledamöter. Utskottet behandlar frågor kring kollekter och insamlingsaktioner. De samordnar och planerar församlingens diakonala arbete m.m. Ordförande är Ingrid Otterdahl.

Beredningsutskottet - BU
består av Kyrkorådsordförande, vice ordförande, en ledamot av kyrkorådet samt kyrkoherden. Beredningsutskottet bereder frågor kring ekonomi och redovisning samt kyrkogårdsfrågor. Ordförande är Lise-Lotte Wallin.

LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE

Klicka på bilden för mer info...
Kyrkans Väl

Georg Gottfridsson

Lill Nilsson

Kyrkofullmäktige

Jenny Sjölander

Inger Jogmar

Kyrkans Väl

Lennart Johansson

Anneli Adamsson

Anders Wermelin

Förtroendevald

Ulf Nilsson

Bo Karlsson

Ordförande

Lise-Lotte Wallin

Maritta Källström

Kyrkoherde

Niklas Strandberg

Kyrkans Väl

Ingrid Otterdahl

Kyrkans Väl

Georg Gottfridsson

Lill Nilsson

Kyrkofullmäktige

Jenny Sjölander

Inger Jogmar

Ordinarie ledamot i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet, Ledamot i Beredningsutskottet och Kyrkvärd i Valinge!

Kyrkans Väl

Lennart Johansson

Anneli Adamsson

Anders Wermelin

Förtroendevald

Ulf Nilsson

Bo Karlsson

Ordförande

Lise-Lotte Wallin

Maritta Källström

Kyrkoherde

Niklas Strandberg

Kyrkans Väl

Ingrid Otterdahl

Ordförande DMU, Kyrkorådsledamot, ledamot i Kyrkofullmäktige

LÄS GÄRNA VÅRA FÖRSAMLINGSDOKUMENT