Image

PERSONUPPGIFTER VID VIGSEL

VI BEHÖVER ERA PERSONUPPGIFTER PÅ FÖLJANDE GRUNDER

Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra vigseln, vilket inkluderar exempelvis bokning av lokal och resurser för vigseln, anteckningar som förs under vigselsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ni anses ingå genom att boka vigsel hos oss.

  • För att vigas i Svenska kyrkan krävs som huvudregel att en i vigselparet är medlem i Svenska kyrkan. När vi gör den kontrollen behöver vi därför behandla uppgifter om medlemskap för minst en av er. Detta gör vi med stöd av 23 kap. 1 a § kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal för dess medlemmar. Uppgifter om medlemskap i Svenska kyrkan är en känslig personuppgift. Vi behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken en av er eller båda två är medlem/-mar. Vi kommer inte att lämna ut uppgift om medlemskap till någon utanför Svenska kyrkan utan medlemmens samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

  • För att kunna vigas behöver ni lämna in intyg om hindersprövning och vigselintyg från Skatteverket. Behandlingen utförs med stöd av en rättslig förpliktelse i 4 kap. 5 § äktenskapsbalken.

  • Efter vigseln lämnas ett vigselbevis till er. Underrättelse om vigseln skickas även till Skatteverket. Dessa behandlingar utförs med stöd av rättsliga förpliktelser i 4 kap. 7 och 8 §§ äktenskapsbalken.

  • För att kunna genomföra vigseln behöver vi behandla namn på respektive make/maka, vilket indirekt utgör en uppgift om sexuell läggning för den andra personen. Vi behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken en av er eller båda två är medlem/-mar alt. har regelbunden kontakt med organisationen. Vi kommer inte att lämna ut uppgiften till någon utanför Svenska kyrkan utan ert samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

  • En annons om vigseln kommer att publiceras i församlingsbladet. Vi har utgivningsbevis för vårt församlingsblad, vilket innebär att inget samtycke behövs för sådan publicering. Vi inhämtar dock ändå alltid godkännande från er innan publicering görs. Med ert samtycke kan en annons publiceras även i lokaltidningen.

  • En annons om vigseln kan komma att publiceras i församlingsbladet. Vi har utgivningsbevis för vårt församlingsblad, vilket innebär att inget samtycke behövs för sådan publicering. Vi inhämtar dock ändå alltid godkännande från er innan publicering görs. Med ert samtycke kan en annons publiceras även i lokaltidningen.
  • Lindberga församling kommer också vid nästkommande månads första Högmässa att ha med er som vigselpar i vår kyrkas förbön där vi läser då upp era namn. Detta med stöd av vårt berättigade intresse att ge er som vigselpar församlingens förbön för ert äktenskap. 

Om ni inte lämnar era personuppgifter till oss kan ni inte vigas hos oss.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.


VILKA ANDRA FÅR DEL AV DINA PERSONUPPGIFTER

Uppgifter om den kyrkliga handlingen såsom innehåll i tal, vilka psalmer som valts m.m. delas med den präst som utför handlingen. Prästen är självständigt ansvarig för att skydda de personuppgifter denne får tillgång till inom ramen för detta uppdrag. Vanligtvis sparar prästen uppgifter om den kyrkliga handlingen i sin egen dokumentation, exempelvis i en pärm. Om du har frågor om detta går det bra att kontakta Lindberga församling eller berörd präst direkt.

VILKA PERSONUPPGIFTER OCH HUR BEHANDLAR VI DEM?

De uppgifter vi behandlar om er är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, civilstatus och eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan.

Kontakt via exempelvis e-post gallras efter vigseln. Vissa uppgifter om vigseln kommer att sparas i en så kallad vigselbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. Underlag till vigselboken gallras dock efter fem år.

VILKA RÄTTIGHETER HAR NI?

Lindberga församling ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, klicka här för att läsa mer om dina rättigheter. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.